54 43.2 32.4 21.6 10.8 0 100 87.5 75 62.5 50 37.5 25 12.5 0 Minuten Belasting in A 0 Lastprofiel